Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

22 sierpnia 2018 roku zakończono prace przy budowie nowej kotłowni gazowej w Książu Wielkim ul. Do grodziska 1. Zakres inwestycji obejmuje instalację dwóch kotłów gazowych o łącznej mocy 120 kW oraz przebudowę przyłącza cieplnego do bloku nr 2. Budynki połączono rurami preizolowanymi celem zmniejszenia strat na przesyle ciepła. Łączny koszt inwestycji wynosi ponad 130 tys zł. Na ten cel Spółdzielnia pozyskała środki z WFOŚiGW w Krakowie. Środki te to niskooprocentowana pożyczka z częściowym umorzeniem w ramach programu ochrony powietrza. Spłata pożyczki będzie dokonywana przez okres 8 lat z oszczędności wynikających ze zmniejszenia kosztów eksploatacji. Nowa kotłownia nie wymaga ponoszenia kosztów remontów w okresie gwarancji, zmniejszy się również koszt energii elektrycznej oraz opłaty środowiskowej. Ponadto nie będzie zatrudniony palacz. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego zostaną zamontowane nowe zawory grzejnikowe w mieszkaniach oraz podzielniki kosztów ogrzewania. 

Spółdzielnia wykonała wymianę oświetlenia klatek schodowych i piwnic na energooszczędne LED z automatycznym włączaniem "na ruch". Inwestycja o łącznym koszcie ponad 230 tys zł będzie sfinansowana ze środków pozyskanych z WFOŚiGW w Krakowie. Pożyczka z umorzeniem spłacana będzie przez okres 8 lat. W ramach uzyskanych oszczędności energii elektrycznej pozyskamy środki ze sprzedaży "Białych Certyfikatów" około 40 tys zł. Spłata pożyczki będzie pokrywana z oszczędności kosztów za energię elektryczną.

4 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Małopolskiego i Wójt Gminy Charsznica podpisali umowę o dofinansowanie w ramach Rewitalizacji Miechowa-Charsznicy. Spółdzielnia przeprowadzi remont z termomodernizacją bloków przy ul. T. Kościuszki w Charsznicy z kwotą dotacji prawie 940 tys zł. Prace remontowe przewidziane są do wykonania w 2019 r.

Załączniki:
Pobierz plik (Rewitalizacja Charsznica.pdf)Rewitalizacja Charsznica.pdf[ ]93 kB

Przedmiot przetargu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z zewnętrznymi instalacjami gazowymi, wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania”.

Wymagane wadium

1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości: 30 000zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Przebieg przetargu.

1. Zamkniętą kopertę zewnętrzną zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie, 32-200 Miechów, ul. Wesoła 4, w sekretariacie do dnia 04.07.2018r. do godz. 1000 lub wysłać na ww. adres (data wpływu do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć wyznaczonego terminu).

2. I etap (część jawna przetargu) nastąpi w dniu 04.07.2018r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego podczas którego nastąpi komisyjne otwarcie złożonych ofert, które będzie poprzedzone stwierdzeniem prawidłowości ogłoszenia przetargu, przeliczeniem złożonych ofert oraz stwierdzeniem (badaniem) nienaruszalności kopert zawierających oferty. Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości pełna nazwa Oferenta, adres siedziby Oferenta, oraz cena oferty.

3. W części jawnej mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów.

19 maja 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni. Porządek obrad został zrealizowany w całości. Wszystkie uchwały podjęte. Zarząd dziękuje za udzielenie absolutorium. Dziękujemy wszystkim Członkom Spółdzielni za udział w Zgromadzeniu oraz wszystkim zaangażowanym aktywnie w Walnym Zgromadzeniu poprzez udział w Prezydium i Komisjach Zgromadzenia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadań pn.:

Zadanie 1: „Budowa garaży wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną”

Zadanie 2: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z zewnętrznymi instalacjami gazowymi, wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie ogłasza nabór osób zainteresowanych budową 12 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na osiedlu Sikorskiego w Miechowie.

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania i złożenie go w sekretariacie Spółdzielni.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje znajdują się w Przewodniku Inwestora.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Plan zagospodarowania.pdf)Plan zagospodarowania.pdf[ ]2225 kB
Pobierz plik (Przekroje.pdf)Przekroje.pdf[ ]713 kB
Pobierz plik (Przewodnik Inwestora.pdf)Przewodnik Inwestora.pdf[ ]86 kB
Pobierz plik (Rzuty.pdf)Rzuty.pdf[ ]1635 kB

Spółdzielnia dokonała nasadzeń na osiedlach drzewek i krzewów. Nasadzono m.in. tuje, pęcherzyce, krzewuszkę i inne. Celem nasadzeń jest poprawa wyglądu naszych osiedli ale również wykonanie decyzji Ochrony Środowiska w związku z wycinką. Ponadto chcemy zwrócić uwagę, że został usunięty konin po zlikwidowanej kotłowni na nowej części os. Sikorskiego. 

W najbliższych dniach otrzymają Państwo rozliczenia opłat za mieszkanie. Od 1 kwietnia dla os. Sikorskiego zostały zmienione stawki za podgrzanie wody. Ciepła woda w blokach od nr 5 do 12 będzie miała nową stawkę w wysokości 15,90 zł/m3, bloki od nr 14 do 19 - 27,90 zł/m3 a nowa część osiedla bloki od nr 20 do 31 stawka wyniesie 25,80 zł/m3. Obniżenie cen za podgrzanie wody wynika w głównej mierze z wprowadzenia przez Gminę nowych opłat za ciepło oraz zmniejszenia strat spowodowanych wymianą wodomierzy.

20 marca 2018 r. odbyło się drugie tegoroczne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni. Rada na swoim posiedzeniu przyjęła plan finansowy na rok 2018. Podjęła uchwałę o rozliczeniu kosztów wymiany domofonów w bloku Służba Polsce 4. Rada uchyliła uchwałę dotyczącą dodatkowego funduszu na remont drogi przy blokach Sikorskiego 23 do 26. Wysłuchała również informacji Zarządu na temat postępu prac przygotowawczych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę garaży i domów jednorodzinnych na os. Sikorskiego. Oraz informacji o wynikach przetargu na budowę kotłowni gazowej w Książu Wielkim. Wykonawcą robót będzie firma Pana Eugeniusza Poręby z Miechowa. Ponadto Rada zaakceptowała propozycję Zarządu o zmianie zaliczek na podgrzanie wody w blokach na os. Sikorskiego w Miechowie. K1 15,90 zł/m3 bloki 5 do 12 było 22 zł/m3, K2 27,90 zł/m3 bloki 14 do 19 było 29,06 zł/m3, K11 25,80 zł/m3 bloki 20 do 31 było 28,63 zł/m3. Zmiana cen jest wynikiem wprowadzenia przez Gminę nowych taryf ciepła oraz zmiany wodomierzy przez Spółdzielnię.

30 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej na którym zostały podjęte następujące uchwały. Zatwierdzono plan remontowy na 2018 rok. Dokonano wyboru oferty Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie na przeprowadzenie pełnej lustracji za lata 2015 - 2017. Rada Podjęła dwie uchwały w sprawie dodatkowego funduszu remontowego, dla bloków os. Sikorskiego 23, 26,27, 28 w wysokości 0,50 zł/m2 na remont drogi dojazdowej oraz dla DZJ ul Jagiellońska 15/17 w wysokości 0,75 zł/m2 z przeznaczeniem na remont korytarzy. Spłata w tych przypadkach obowiązywać będzie do całkowitego rozliczenia remontu.

Załączniki:
Pobierz plik (Plan remontowy 2018r..pdf)Plan remontowy 2018r..pdf[ ]48 kB

 W związku z prośbami mieszkańców o to żeby spółdzielnia zadbała o zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na osiedlu Sikorskiego, wystąpiliśmy do Urzędu Miasta i Gminy w Miechowie z prośbą o ustanowienie strefy ograniczonej prędkości na tym obszarze. Strefą objęte byłyby wszystkie drogi na osiedlu Sikorskiego począwszy od wjazdu przy ulicy Daneckiej w okolicach Urzędu Skarbowego oraz wjazdu na osiedle przy skrzyżowaniu ulic 106 Dywizji AK i ul Sobieskiego w kierunku Szkoły Podstawowej nr 2.

Załączniki:
Pobierz plik (rozjazd1.pdf)rozjazd1.pdf[ ]1276 kB
Pobierz plik (rozjazd2.pdf)rozjazd2.pdf[ ]65 kB


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl