Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

 

STATUT

S P Ó Ł D Z I E L N I M I E S Z K A N I O W E J

P R Z Y S Z Ł O Ś Ć”

w M I E C H O W I E

/tekst jednolity/

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne …………………………………………………………….…...1

 2. Członkowie, ich prawa i obowiązki …………………………………………………...3

 1. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni ...………………5

 2. Wpisowe i udział ………………………………………………………………6

 3. Prawa członków………………………………………………………………...6

 4. Obowiązki członków …………………………………………………………..8

 1. Ustanie członkostwa …………………………………………………………………..9

 2. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze…………………………………………………12

 3. Organy Spółdzielni …………………………………………………………………...14

 1. Walne Zgromadzenie………………………………………………………….15

 2. Rada Nadzorcza……………………………………………………………….24

 3. Zarząd ………………………………………………………………………...28

 4. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu……………………………30

 1. Tytuły prawne do lokali……………………………………………………………...32

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego……………………..32

 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego /domu jednorodzinnego/ …………………………………………………………….37

 3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, garażu oraz

miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym……………………….41

 1. Odrębna własność lokalu……………………………………………………..41

 2. Najem lokalu………………………………………………………………….44

 3. Zasady zaspakajania potrzeb lokalowych członków…………………………45

 1. Zamiana lokali……………………………………………………………………46

 2. Zasady wznoszenia wkładów oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu……………………………………………………………………………..47A.Wkłady wymagane dla ustanowienia tytułu prawnego dla lokalu

„z odzysku”………………………………………………………………….50

B. Rozliczenia z tytułu wkładu w razie wygaśnięcia prawa do lokalu………….51

 1. Przekształcenie tytułów prawnych do lokali…………………………………………54

 1. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego……………………..56

 1. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi lub osobie nie

będącej członkiem przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo

do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu………………………………..58

 1. Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu

wielostanowiskowego ……………………………………………………….59

 1. Przekształcenie najmu lokalu użytkowego oraz pracowni twórców…………60

 1. Gospodarka spółdzielni……………………………………………………………….61

 2. Inwestycje mieszkaniowe……………………………………………………………..63

 3. Zarządzanie nieruchomościami..………………………………………………….63

 4. Naprawy wewnątrz lokali obciążające spółdzielnię i członków………………….68

 5. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna…………………………………..70

 6. Przepisy przejściowe i końcowe………………………………………………….71

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” zwaną dalej Spółdzielnią.

Siedzibą Spółdzielni jest Miechów, ulica Wesoła 4.

Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§ 2

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu, ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze / tj. Dz. U. z 2003r., nr 188, poz. 1848; Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001;

Dz. U. z 2005r. Nr 122, poz. 1024/ ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych/ tj. Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116; Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 63, poz. 591; Dz. U. z 2005r. Nr 72, poz. 643; Nr 122, poz. 1024; Nr 167, poz. 1398; Nr 260, poz. 2184; Dz. U. z 2006r. Nr 165, poz. 1180, Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 863/ i innych ustaw.

§ 3

Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

§ 4

 1. Przedmiotem działalności spółdzielni jest:

1/ obsługa nieruchomości na własny rachunek,

2/ zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

3/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

4/ wynajem nieruchomości na własny rachunek,

5/ zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

6/ działalność związana z kulturą, rekreację i sportem.

 1. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:

1/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych

2/ pkt 2 skreślony

3/ budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

3a/ budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

4/ budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

5/ budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

6/ budowanie lub nabywanie budynków lub budowli służących zaspakajaniu potrzeb członków spółdzielni,

7/ zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni,

8/ zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,

9/ zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem /współwłaścicielem/ tej nieruchomości,

10/ prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

§ 5

Dla realizacji zadań określonych w § 4 Spółdzielnia:

1/ prowadzi działalność inwestycyjną w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

2/ zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, jak również nieruchomościami stanowiącymi własność członków spółdzielni,

3/ prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

§ 6

Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem /współwłaścicielami/ tej nieruchomości.

§ 7

 1. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i kulturalną, oraz działalność gospodarczą, w tym tworzyć wydzielone zakłady związane bezpośrednio z realizacją celów określonych w § 3 Statutu, a w szczególności może prowadzić:

a/ działalność budowlaną i remontową na potrzeby własne i osób trzecich,

b/ działalność gospodarcza mająca na celu pozyskiwanie środków finansowych,

c/ działalność w dziedzinie rynku kapitałowego w celu uzyskania odsetek od pożyczek, wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych, obligacji, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz innych papierach wartościowych.

 1. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla realizacji celów określonych w ust. 1.

 1. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzje w przedmiocie zbycia części udziałów /akcji/ tych organizacji.

 1. Dochody uzyskane z działalności wymienionej w ust. 1 Spółdzielnia przeznacza na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne wymienione w statucie.

§ 8

 1. Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

 1. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom nie będącym członkami spółdzielni.

 1. Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1 i 2 jest Walne Zgromadzenie.

 1. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkostwo w Spółdzielni.

§ 9

 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 1. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowie członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

 1. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 10

 1. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań:

1/ małżonek jest członkiem Spółdzielni,

2/ spółdzielcze prawo lokalu przypadało jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,

3/ przypadło jej wskutek śmierci małżonka, lokatorskie prawo do lokalu, przypadające uprzednio obojgu małżonkom,

4/ jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osoba bliską byłego członka Spółdzielni, wspólnie z nim zamieszkującą, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonym statutem,

5/ nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez spółdzielnię,

6/ ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,

7/ oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:

a/ spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

b/ litera b skreślona,

c/ prawa odrębnej własności lokalu,

8/ nabyła ekspektatywę odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji.

9/ wygrała przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu,

10/ osoba może być przyjęta ponownie w poczet członków jeśli w terminie 6 miesięcy ustały przyczyny będące podstawą pozbawienia jej członkostwa.

 1. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

1/ oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią prawa odrębnej własności lokalu,

2/ nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego ze spółdzielnię.

 1. Zarząd Spółdzielni może odmówić przyjęcia w poczet członków małżonka, dziecka lub innej osoby bliskiej byłego członka, która ubiega się o przyjęcie w poczet członków na skutek wykluczenia tego członka ze spółdzielni, jeżeli przyczyny, które spowodowały to wykluczenie, dotyczą osoby ubiegającej się o przyjęcie do spółdzielni.

§ 11

 1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym zakresie, wysokość zadłużenia z tytułu wnoszenia opłat o których mowa w art. 4 usm, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa.

 1. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

II.A. TRYB I ZASADY PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

§12

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków spółdzielni jest złożenie deklaracji.

Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo.

Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania w odniesieniu do osób prawnych – członków spółdzielni ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce urodzenia.

Ponadto deklaracja powinna zawierać nazwisko rodowe, imiona rodziców, numer i serię dowodu tożsamości z informacją kiedy i przez kogo został wydany, stan cywilny, adres i telefon kontaktowy w razie konieczności pilnego kontaktu, numer PESEL oraz dane osób zgłoszonych do zameldowania.

Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.

 1. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni.

 1. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.

 1. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 10 ust. 1 i 2.

 1. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.

 1. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca kwartału następującego po dacie jego złożenia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

§ 13

Liczba członków przyjmowanych do Spółdzielni na podstawie § 10 ust. 1 pkt 7 musi odpowiadać liczbie lokali przewidzianych do budowy w wieloletnim programie inwestycyjnym spółdzielni lub lokali z odzysku.

B.WPISOWE I UDZIAŁ

§ 14

Członek Spółdzielni jest obowiązany do wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia go u uzyskaniu członkowstwa.

 1. Wpisowe wynosi 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś udział członkowski ustala się w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za prace /Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami /.

 1. Członek Spółdzielni ubiegający się o lokal mieszkalny jest zobowiązany zadeklarować co najmniej jeden udział.

 1. Członek ubiegający się o lokal użytkowy lub garaż jest obowiązany zadeklarować jeden udział w wysokości 30 % minimalnego wynagrodzenia w tym kwartale w którym następuje przyjęcie w poczet członków.

 1. Udziały nie podlegają kumulacji i są liczone odrębnie dla każdego prawa.

 1. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkowstwa.

Nie wpłacenie wpisowego i udziału w tym terminie może spowodować wykreślenie z

rejestru członków.

Na pisemny wniosek członka , Zarząd Spółdzielni może rozłożyć wpłacenie wpisowego i udziału członkowskiego na raty.

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 1. Zwrot wpłat za udziały następuje w ciągu 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem pod warunkiem, że udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat.

Wpłaty dokonuje sie gotówkowo.

C.PRAWA CZŁONKÓW

§ 15

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje :

1/ czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni

2/ prawa brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w

sprawach związanych z jej działalnością,

3/prawa do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4/ prawo otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,

5/prawo żądania w trybie określonym w ustawie oraz statucie zwołania Walnego Zgromadzenia

6/ prawo żądania w trybie określonym w ustawie i statucie zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw,

7/ prawo zgłoszenia do uchwał w trybie określonym w ustawie i statucie,

8/ prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ustawie i statucie,

9/ prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu,

10/ prawo otrzymania kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni,

11/ prawo żądania odpisu obowiązującego statutu oraz odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów,

12/ prawo przeglądania rejestru członków,

13/ prawo do otrzymywania kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,

14/ prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni,

15/ prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,

16/ prawo zawarcia umowy ze Spółdzielnią o budowę lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,

17/ prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni,

18/ prawo żądania zawarcia umowy :

1/ przeniesienia własności lokalu do którego członkowi przysługuje

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

2/ przeniesienie własności lokalu do którego członkowi przysługuje

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego,

garażu,

3/ przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu

wielostanowiskowego,

4/ przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wybudowanym na

gruncie do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub

użytkowania wieczystego,

19/ prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

20 / prawo do wynajęcia lokalu do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu,

21 / korzystanie z innych praw określonych w statucie.

 1. Koszty wydania kopii dokumentów o których mowa w pkt 13 ponosi członek występujący o te odpisy. Koszty te określa Rada Nadzorcza.

 1. Odpis statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie.

 1. Członek zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów , których kopie chce otrzymać. Zarząd wyznacza termin wydania tych dokumentów , nie dłuższy jednak niż 7 dni.

 1. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawo tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę.

Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.

Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie do 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy / art. 18 § 3 Prawa spółdzielczego/.

D.OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§ 16

 1. Członek obowiązany jest :

1/ przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni

2/ wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

3/ wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba, że ubiega się o członkowstwo jako współmałżonek członka,

4/ pkt 4 skreślony

5/ uiszczać terminowo opłaty związane z : eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

6/ uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

7/ zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,

8/ korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,

9/zawiadomić Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,

10/ zawiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu /przydziale/.

11/ przestrzegać Regulaminu porządku domowego,

12/ dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,

13/ niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,

14/ udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a nawet szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenie niezbędnych prac i ich wykonania,

15/ udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

16/ niezwłocznie udostępnić lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych i podzielnikowych dotyczących zużycia wody i ciepła, jak również umożliwić odczyt wskazań tych urządzeń,

17/członek oczekujący refunduje opłaty związane z jego członkowstwem w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą,

17 a / pokrywać koszty zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal poprzez wniesienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego określonego w umowie,

18/ wykonywać inne obowiązki określone w statucie Spółdzielni.

 1. USTANIE CZŁONKOSTWA

§ 17

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek :

1/ wystąpienia członka,

2/ wykluczenia członka,

3/ wykreślenia członka,

4/ śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania,

5/ wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały Spółdzielni, o której mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 18

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

 1. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony.

 1. Za datę wystąpienia członka Spółdzielni uważa sie następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 19

 1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej luz z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami,

 1. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek :

1/ świadomie działa na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom,

2/ uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

3/ uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z opłatami związanymi z : eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz wydatkach wynikających z obowiązku uczestnictwa członka w pokrywaniu zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,

4/ wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,

5/ świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.

§ 20

Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.

§ 21

 1. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek :

1/ nie wpłacił udziału i wpisowego w terminie określonym statutem ,

2/ utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,

3/ zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa,

4/ utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wskutek uchwały Spółdzielni jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu Spółdzielni,

5/ utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym jeśli było to jedyne prawo do lokalu Spółdzielni.

6/ zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne prawo do lokalu Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa,

7/ posiadający własność lokalu w nieruchomości, w której właściciele lokali podjęli uchwałę na podstawie art. 241 usm, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkowstwa,

8/ posiadający własność lokalu w nieruchomości do zarządzania, której na mocy art. 26 usm mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, jeżeli było to jedyne jego prawo do lokalu w nieruchomości zarządzanej przez spółdzielnię i nie złożył rezygnacji z członkostwa.

 1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia w którym nastąpiła śmierć.

 1. Osobę prawną będącą członkiem spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§ 22

 1. Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnienia zainteresowanego.

 1. Zarząd powinien zawiadomić pisemnie zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

§ 23

Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą :

1/ bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.

2/ bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej;

3/ bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia ,

4/ prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§ 24

 1. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu lub wykluczeniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy , którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia lub wykreślenia określonych w statucie.

Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu lub nie podjęcie zawiadomienia pomimo dwukrotnego awizo przesyłki, ma moc prawną doręczenia.

 1. Członek Spółdzielni ma prawo :

1/ odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo ,

2/ zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w ciągu 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały wraz z uzasadnieniem ; przepisy § 39 statutu stosuje się odpowiednio.

 1. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej , o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone,

 1. Odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed jego zwołaniem. Zarząd Spółdzielni powinien zawiadomić pisemnie odwołującego się o terminie Walnego Zgromadzenia, pod wskazany przez niego adres na co najmniej 3 tygodnie przez terminem zebrania.

 1. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia lub wykreślenia, członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,

 1. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu, albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem jego odwołania przez Walne Zgromadzenie, członek zaskarżył uchwałę do sądu, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

 1. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 25

 1. Od uchwały podjętej w sprawie między członkiem, a Spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 1. Spółdzielnia w ciągu roku od dnia podjęcia uchwały lub decyzji może uchylić się od ich skutków prawnych w przypadku powzięcia wiadomości o niezgodności danych ze stanem faktycznym.

§ 26

 1. Wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu jednego miesiąca od dnia ich złożenia, a jeżeli sprawa jest skomplikowana lub wymaga postępowania wyjaśniającego w ciągu trzech miesięcy o sposobie załatwiania wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.

 1. W razie odmownego załatwienia wniosku Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczenie członka w sprawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu staje się ostateczna.

 1. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka najpóźniej do końca kwartału następującego po dacie jego wniesienia i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 27

 1. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje prawo odwołania do Wlanego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.

§ 27 A

 1. W przypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

 2. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej.

 3. W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

§ 27 B

Od decyzji w sprawach wniosków i skarg skierowanych do organów spółdzielni członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 27 C

 1. Wnioski i skargi członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu 28 dni od dnia ich złożenia. O sposobie załatwiania wniosku lub skargi, Zarząd załatwia zainteresowanego członka na piśmie w terminie 14 dni.

 2. Jeżeli wniosek lub skarga zostały rozpatrzone negatywnie Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, decyzja zarządu staje się ostateczna.

 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka najpóźniej do końca kwartału następującego po dacie jego wniesienia i przesłać odwołującemu się członkowi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy Stanowisko Rady Nadzorczej podjęte w trybie odwoławczym jest ostateczne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 27 D

 1. Wnioski i skargi członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane najpóźniej do końca kwartału następującego po dacie jego wniesienia od dnia ich złożenia. O sposobie załatwiania wniosku lub skargi Rada Nadzorcza zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w terminie 14 dni.

 2. Jeżeli wniosek lub skarga zostały rozpatrzone negatywnie członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania pisma. Odwołanie to powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 1. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 28

 1. Organami Spółdzielni są :

1/ Walne Zgromadzenie

2/ Rada Nadzorcza

3/ Zarząd

4/ pkt 4 skreślony

 1. Wybory do organów Spółdzielni , o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.

 2. Do wybieralnych organów spółdzielni wchodzą kandydaci , którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów w wyborach i dla podjęcia uchwał przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 4. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie,

 1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29

 1. Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Spółdzielni.

 2. Ust. 2 skreślony.

§ 30

 1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście.

1 a. Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez

pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie

w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności i dołączone do

protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik może zastępować tylko

jednego członka. Pełnomocnikiem na Walne Zgromadzenie nie może być

członek Zarządu Spółdzielni.

 1. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany jako członek Rady Nadzorczej.

 2. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany jako członek Rady |Nadzorczej lub Zarząd.

 3. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu.

§ 31

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.

 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie :

1/ Rady Nadzorczej

2/ 1/10 członków,

3/ pkt 3 skreślony

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 2. W wypadku wskazanym w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło sie odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.

 3. W wypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

 4. Ust. 7 skreślony

§ 32

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 21 dni przez terminem zebrania :

- członkowie Spółdzielni

- Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

- Krajowa Rada Spółdzielcza.

 1. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 2. Zawiadomienie przekazuje się pisemnie poprzez wywieszenie na klatkach schodowych budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Miechowie oraz drogą pocztową dla członków posiadających inny adres korespondencyjny.

§ 32 A

 1. Projekty uchwał żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać : Zarząd , Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania o których mowa w ust. 1, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

 3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

 5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

§ 33

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 32 statutu. Nie dotyczy to podjęcia uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.

 2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrywanie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

 3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość głosów kwalifikowana wymagana jest :

- 2/ 3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni,

- 2/ 3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium, lub odwołania członka Rady Nadzorczej,

- 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,

- ¾ głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.

 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie . Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne.

 2. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.

§ 34

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek rady.

 2. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym prezydium w składzie :

Przewodniczący, sekretarz i dwóch asesorów.

 1. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.

§ 34 A

 1. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera zwykłą większością głosów, spośród członków spółdzielni następujące komisje :

1/ Komisję Mandatowo – Skrutacyjną, w składzie 3 – ech osobowym ,

Do zadań komisji należy :

a/ sprawozdanie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolności do czynności prawnych,

b/ sprawozdanie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał,

c/ dokonywanie na zarządzenie Przewodniczącego Zgromadzenia , obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,

2/ Komisję Wyborczą w składzie 3 – ech osób .

Do zadań komisji należy sporządzanie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, kandydatów na delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego i delegata na Kongres Spółdzielczości / Komisja jest wybierana, gdy porządek obrad przewiduje wybór członków Rady Nadzorczej/.

3/ Komisję Wnioskową w składzie 5 osób.

Do zadań komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem :

- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,

- na wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.

4/ Inne komisje w miarę potrzeby

 1. Komisje wybierają ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.

 1. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

 1. Przewodniczący Komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

 1. Protokoły komisji przekazywane są sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.

§ 34 B

 1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.

 1. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

 1. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.

 1. Członkom Rady Nadzorczej , Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej głos może być udzielony poza kolejnością.

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę osobie zabierającej głos , jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, Przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.

 1. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

 1. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa sie wnioski dotyczące :

a/ sposobu głosowania ,

b/ głosowania bez dyskusji,

c/ zakończenia dyskusji,

d/ zamknięcia listy mówców,

e/ zamknięcia listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

f/ zarządzenia przerwy,

 1. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw ” wnioskowi.

 1. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 1. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłoszonych wniosków oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 34 C

 1. Po zakończeniu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie , jeżeli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek , którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

 1. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę w której uchwała została podjęta.

 1. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

§ 34 D

 1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w liczbie od 12 do 15 spośród członków Spółdzielni.

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 1. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych.

 1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

 1. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

 1. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować do Rady Nadzorczej, jeśli nie pełnili funkcji członka rady przez dwie kolejne kadencje.

 1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają do Komisji Wyborczej członkowie Spółdzielni, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Zgromadzenia.

 1. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem :

- imienia i nazwiska kandydata,

- imienia i nazwiska osoby zgłaszającej,

 1. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących :

- zatrudnienia w Spółdzielni,

- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią

- zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,

- liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej,

Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

 1. Do zgłoszenia kandydatury członka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie oraz informację, o których mowa w ust. 9.

 1. Komisja Wyborcza sporządza listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

 1. Członkowie Komisji Wyborczej i Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

 1. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

 1. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

 1. Głos jest nieważny, jeżeli :

a/ zawiera większą liczbę nazwisk, niż ustalona przez Komisję Wyborczą,

b/ karta wyborcza jest przekreślona,

c/ zawiera więcej nazwisk nie skreślonych, niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej

 1. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół.

Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.

 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

 1. Do Rady Nadzorczej zostają wybierani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 1. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków rady określonej w statucie Spółdzielni.

§ 34 E

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2 / 3 głosów członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 32 był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

§ 34 F

Postanowienia § 34 D mają zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.

§ 34 G

 1. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członka zarządu odbywa się dla każdego członka zarządu odrębnie w sposób jawny.

 1. Członek Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium może być odwołany w głosowaniu tajnym, w tym wypadku nie stosuje sie § 33 ust. 1 statutu.

§ 35

 1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określić termin zwołania kontynuacji przerwanego zebrania.

 1. Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w § 32 dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.

§ 36

Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje :

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad.

 2. Gdy Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zakończeniu obrad mimo nie wyczerpania porządku obrad.

§ 37

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :

1/ uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2/ rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach,

3/ udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

4/ rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5/ podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej / dochodu ogólnego / lub sposobu pokrycia strat,

6/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

7/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

8/ oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

9/ podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

10/ rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady,

11/ uchwalanie zmian statutu,

12/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

13/ wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

14/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

15/ pkt 15 skreślono

16/ uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasad wynagradzania jej członków,

17/ podejmowanie uchwał w przedmiocie celowych odpisów na fundusz remontowy,

18/ podejmowanie uchwał w sprawie zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa lub Gminy prawa wieczystego użytkowania nieruchomości,

§ 38

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza sie protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz lub przewodniczący zebrania i jeden z asesorów.

 2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, Przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

 3. Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 39

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

 3. Uchwała sprzeczna z postanowienia statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni, albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwał w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu.

 5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo , Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpatrywania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

 6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu 6 tygodni od powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

 7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin 6 – cio tygodniowy wskazany w ust. 6 od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

 8. Orzeczenie sądu ustalające nie istnienie albo unieważnienie uchwały Walnego Zgromadzenia, bądź uchylające uchwałę, ma moc prawną względem wszytskich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

 9. Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 1. RADA NADZORCZA

§ 40

 1. Członków Rady Nadzorczej i ich zastępców wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

 1. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną.

 1. Rada Nadzorcza składa się z 12 do 15 członków.

 1. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru rady na następną kadencję,

 1. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż dwie kadencje Rady Nadzorczej.

 1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru tej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 41

 1. Mandat członka rady wygasa z chwilą wyboru członka na następną kadencję.

 1. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :

a/ odwołania większością 2 / 3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,

b/ zrzeczenia się mandatu, które staje się skuteczne po dojściu do wiadomości Walnego Zgromadzenia,

c/ ustania członkostwa w Spółdzielni,

§ 42

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

1/ Uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez :

a/ badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno – gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

3/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4/ podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,

5/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

5a/ podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania,

6/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

7/ rozpatrywanie odwołań i skarg na działalność Zarządu,

8/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocen sprawozdań finansowych,

9/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią, a członkiem Zarządu, lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach ; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy 2 członków rady przez nią upoważnionych ,

10/ pkt 10 skreślono,

11 / wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

12/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

13/ uchwalanie Regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zmiany mieszkań,

14/ uchwalanie Regulaminu rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,

15/ uchwalanie Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,

16/ uchwalanie Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,

17/ uchwalanie Regulaminu rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

18/ uchwalanie Regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo – usługowe,

19/ uchwalanie Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,

20/ uchwalanie Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

21/ uchwalanie Regulaminu porządku domowego,

22/ uchwalanie Regulaminu Zarządu,

23/ pkt 23 skreślono,

24/ uchwalanie Regulaminu Komisji Rady,

25/ podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka Spółdzielni

26/ wybór i odwoływanie członków zarządu w tym prezesa

27/ uchwalanie Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz Regulaminu rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,

28/ uchwalanie innych regulaminów o których mowa w statucie

29/ ustanawianie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

30/ umarzanie i rozkładanie na raty odsetek od zaległości czynszowych.

 1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

 1. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 43

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty odbycia Walnego Zgromadzenia.

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady Nadzorczej wchodzą : Przewodniczący, sekretarz i przewodniczący stałych komisji rady, pełniący jednocześnie funkcje zastępców przewodniczącego rady.

 1. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

 1. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisje Rewizyjną, oraz może powołać inne komisje stałe lub czasowe.

 1. Prezydium i komisje stałe mają tylko charakter pomocniczy dla rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni, czy jej służb etatowych.

§ 44

 1. Posiedzenia |Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z jego zastępców co najmniej raz na kwartał.

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 1 / 3 członków rady lub na wniosek zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu rady, określonego Statutem Spółdzielni.

 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 45

 1. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej komisji oraz Zarządu przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej :

- dla przewodniczącego Rady Nadzorczej - 30 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- dla przewodniczącego komisji Rady Nadzorczej – 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- dla członków Rady Nadzorczej i nie etatowych członków Zarządu – 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę,

 1. Przez minimalne wynagrodzenie za pracę należy rozumieć wynagrodzenie o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. Nr 200, poz. 1879 z późniejszymi zmianami/.

 1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wypłacone jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość i rodzaj posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka organu w każdym posiedzeniu w danym miesiącu, chyba , że nieobecność jest usprawiedliwiona chorobą.

 1. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie organu nie odbywa się to wynagrodzenia o których mowa w ust. 1 członkom organu nie przysługują.

 1. Obradującym organom przysługują napoje chłodzące, kawa, herbata , paluszki i inne ciastka.

§ 46

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne rady określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 1. ZARZĄD

§ 47

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 48

 1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym prezesa.

 1. Członków Zarządu w tym Prezesa wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie wymaga podjęcia uchwały większością 2 / 3 głosów . Odwołanie członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów.

 1. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

§ 49

 1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.

 1. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

 1. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 50

 1. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności :

1/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni lub przywracania uprawnień członkowskich,

2/ zawieranie umów o budowę lokali ,

3/ zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

4/ pkt 4 skreślono

5/ zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,

6/ zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w budynku wybudowanym na gruncie do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego

7/ zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,

8/ prowadzenie racjonalnej gospodarki Spółdzielni,

9/ zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

10/ sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnego Zgromadzenia,

11/ udzielanie pełnomocnictw,

12/pkt 12 skreślono

13/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia

14/ zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

15/ współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami, \

16/ dokonywanie czynności prawnych w związku z ustaniem członkowstwa na skutek wystąpienia członka.

 1. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

§ 51

 1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach.

Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności przez członka Zarządu co najmniej raz w miesiącu.

 1. Warunki podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 52

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

 1. Oświadczenie o którym mowa u ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składanie zamieszczają swoje podpisy.

§ 53

Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 1. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

§ 54

 1. Nie można być równocześnie w tej samej Spółdzielni :

1/ członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu

2/ pkt 2 skreślono

 1. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka /członków / Zarządu.

W tym wypadu członkostwo w radzie ulega zawieszeniu.

 1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 1. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować sie interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni , a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

 1. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki w których :

1/ inny podmiot prowadzi działalność, konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni np. Zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samyymi podmiotami świadczącymi usługi.

2/ podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

 1. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 4, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 1. Ust. 7 skreślono

§ 55

 1. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

 1. Członek Zarządu i Rada winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła stratę, odpowiada za nie osobiście.

 1. Do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.

§ 56

Treść § 56 skreślono.

§ 57

Treść § 57 skreślono.

§ 58

Treść § 58 skreślono.

§ 59

Treść § 59 skreślono.

VI . TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 60

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może :

1/ ustanowić na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

2/ pkt 2 skreślono

3/ pkt 3 skreślono

4/ ustanowić na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

5/ wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

A. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 61

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielcze lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w Statucie Spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem, a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

6. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

7. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

8. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne użytkowanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania lub przeznaczenia lokalu bądź jego części.

Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

9. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

10. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka Spółdzielni - osoby prawnej.

§ 62

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku nowobudowanym, Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna :

1/ zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, oraz zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadanie inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego - określonych w umowie,

2/ zawierać określenie z zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego , które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4/ określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

2. Rozliczanie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 62 A

   1. Spółdzielnia może ustanowić na rzecz członka ponownie przyjętego do Spółdzielni spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeśli w terminie 6 miesięcy ustały przyczyny będące podstawa pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli żadna z osób uprawnionych o których mowa w § 68 ust. 1 nie wystąpiła z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania.

   1. Przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do

lokalu mieszkalnego członek obowiązany jest uregulować zadłużenie z tytułu opłat za

używanie lokalu i zwrócić koszty sądowe poniesione przez Spółdzielnię, jeżeli takie

występują.

§ 63

   1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni

lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał

warunków umowy określonych w § 62 ust. 1 pkt 1 , bez których dalsza realizacja

zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do

lokali wniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego

byłoby niemożliwe, albo poważnie utrudnione.

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału

kalendarzowego, chyba, że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 64

1. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem

zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i

zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 roku deklaracji członkowskiej

wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia

się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po

bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do

sądu , wyboru dokonuje Spółdzielnia.

3. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni, w wypadku o którym mowa w ust. 1,

staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osoby, której członkostwo ustało.

4. W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o

budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 1, przysługują roszczenia o przyjęcie

do Spółdzielni i zawarcie umowy.

§ 65

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustalania członkostwa oraz w innych przypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i statucie.

§ 65 A

1. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn :

1/ jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nada używa lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców, albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub ;

2/ jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczaniem opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 usm, za 6 miesięcy.

2. W przypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 1, wobec jednego albo dwojga małżonków.

3. Z chwilą, gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1 i 2, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni.

§ 66

      1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie 1 roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

      2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego zachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 67

1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie 1 roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego zaniechanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 67 A

Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego o

której mowa w §§ 65 A – 67 stosuje się odpowiednio postanowienia §§ 22 – 24 statutu.

§ 68

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie § 65 A roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie nie dokonywania czynności, o których mowa w § 66 roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom innym osobom bliskim.

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nie dokonania czynności, o których mowa w § 67 roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

 1. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 – 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nie procesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczności, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 – 3 zamieszkiwała odpowiednio z byłymi małżonkami lub jednym z nich, albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnie terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 68 A

1.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustalenia członkostwa roszczenia o przyjęciu do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 konieczne jest złożenie w terminie 1roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie oznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 69

W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, osoby którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawo swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokal. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczania innego lokalu.

§ 69 A

1.Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.W przypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi lub osobom, o których mowa w § 68 i 68 A statutu, przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej Spółdzielni.

B.SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO / DOMU JEDNORODZINNEGO / .

§ 70

   1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywanym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

   2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

   3. Umowa do zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.

   4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo lub bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub podaniem ich do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

   5. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 71

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 72

   1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie 1 roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowego wyznaczy przedstawiciela.

   2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie , przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 73

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 155, rażącego

lub uporczywego wykroczenia osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu

porządkowi domowemu, albo niewłaściwego zachowania tej osoby, czyniącego

korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w

trybie procesu sądowego żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

w drodze licytacji lub na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o

egzekucji z nieruchomości. Z żądaniem tym występuje Zarząd na wniosek Rady

Nadzorczej.

§ 74

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

§ 75

1.Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

§ 75 A

1.Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania egzekucyjnego w nieruchomości w Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.

2.W przypadku nabycia budynku lub udziału przez inną spółdzielnię mieszkaniową, byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.

3.Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkowstwo ustało na skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 75 B

Przepisy art. 171 ust. 6, art. 172 ust. 1, 3, 4 i 6, art. 17 6, art.. 17 7 , art. 17 9 – 17 13 i art. 17 16 – 17 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolnostojących.

§ 76

Treść § 76 skreśla się.

§ 77

Treść § 77 skreślono.

§ 78

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 155, rażącego lub uporczywego wykroczenia osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo niewłaściwego zachowania tej osoby, czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania Cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Z żądaniem tym występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 79

Treść § 79 skreślono.

§ 80

Do egzekucji ze spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości oraz przepisy § 79 ust. 2. W razie odmowy przyjęcia nabywcy w poczet członków Spółdzielni, przysługuje mu roszczenie o zwrot złożonej rękojmi.

§ 81

1.Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadamiania Spółdzielni o tej czynności.

2.Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu.

§ 82

Po wygaśnięciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, członek bądź osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

C.SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO, GARAŻU ORAZ MIEJSCA POSTOJOWEGO W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM

§ 83

Treść § 83 skreślono.

§ 84

Treść § 84 skreślono.

§ 85

Treść § 85 skreślono.

D.ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALU

§ 86

Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1/ zobowiązania członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego – określonych w umowie,

2/ określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4/ określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

5/ określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

§ 87

1.Z chwilą zawarcia umowy o której mowa w § 86, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu „Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2.Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym, że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.

3.Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 88

1.Umowa o budowę lokalu rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.

2.Ust. 2 skreślono.

3.Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba, że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 88 A

Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie w ciągu 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 89

1.Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego między członkiem, a Spółdzielnią najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenia na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokali.

2.Ustanowienie odrębnej własności lokalu co może nastąpić na rzecz małżonków albo wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

3.Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty o których mowa w

§ 159 C statutu.

§ 90

Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

§ 91

1.Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości . W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2.Nieruchomośś, z której wyodrębnia się własność lokali może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosować do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 92

1.Jeżeli prawo do odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowego. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

2.Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 93

Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy § 39 statutu stosuje się odpowiednio .

§ 94

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§ 95

Przepisy § 86 – 94 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

E. NAJEM LOKALU

§ 96

1.Spółdzielnia może wynajmować lokale wolne w sensie prawnym, do których nie może ustanowić spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, ze względu na jego cechy techniczno – użytkowe, brak popytu lub przeszkody prawne.

2.Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, o których mowa w ust. 1, członkom Spółdzielni osobom nie będącym członkiem Spółdzielni.

3.Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom i kandydatom Spółdzielni.

4.Po wyczerpaniu ofert przedkładanym członkom i kandydatom, Spółdzielnia może przedłożyć oferty innym osobom.

5.Najemce lokalu nie będącego członkiem i kandydatem wybiera się w drodze przetargu.

6.Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 97

1.Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym, wolne w sensie prawnym.

2.Dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.

3.Warunki wynajmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez spółdzielnię z najemcą. Umowa najmu wymaga formy pisemnej. Zasady i warunki zawierania tych umów określa Rada Nadzorcza.

4.Zamiana tytułu prawnego do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgoda taka nie jest wymagana dla realizacji uprawnień najemców – członków Spółdzielni, a także najemców pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, którzy ponieśli w pełnym zakresie koszty budowy lokalu, wynikających z art. 39 usm.

F. ZASADY ZASPOKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH CZŁONKÓW

§ 98

1.Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych członków ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów określających kolejność przydziału, w kolejności numerów tych umów, a następnie według daty przystąpienia do Spółdzielni.

2.W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust.1 członek ma prawo do uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, lub prawa odrębnej własności lokalu odzyskanego przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa.

3.W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 1 członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.

 1. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia do umów, o których mowa w ust. 2 i 3 członek powiadamiany jest pisemnie.

 1. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 i 3 przez członków, Spółdzielnia przedkłada te oferty innym osobom. Przyjęcie tych osób w poczet członków następuje w kolejności daty złożenia wniosków przez te osoby.

§ 99

1.Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności lokalu, jeżeli do lokalu tego nie istnieją roszczenia określone w §§ 68 i 68 A statutu.

2.Odzyskany przez Spółdzielnię lokal, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach o których mowa w ust. 1, prawa odrębnej własności lokalu.

3.Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu, o ile wniosą wkłady odpowiadające rynkowej wartości lokali, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 1. Członkowie, o których mowa jest w ust.3 zawiadamiani są pisemnie w kolejności o której mowa w § 98 ust. 1 statutu o możliwości uzyskania odrębnej własności lokalu.

5.W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.

6.Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom o których mowa w ust. 3 Spółdzielnia może do lokalu, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustanowić tytuł prawny w drodze przetargu nieograniczonego.

7.Osoby, o których mowa w ust. 6 zawiadamiani są o przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu przez wywieszenie ogłoszeń w budynkach w Spółdzielni oraz publikacją w prasie lokalnej w terminie, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

 1. Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

9.Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty o których mowa w

§ 159 C statutu.

§ 100

W przypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to , jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte przez Spółdzielnie na mocy art. 17 12 usm, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.

§ 100 A

Członek nie mający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych to członek :

a/ nie posiadający żadnego mieszkania,

b/ oczekujący na realizację przez Spółdzielnię zamiany mieszkania dotychczas zajmowanego.

ZAMIANA LOKALI

§ 101

Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu na inny lokal. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego lokalu w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni lokalu dotychczasowego.

§ 102

1.Zamiana spółdzielczych lokali może występować w następujących formach:

1/ zamiana cywilna

2.zamiana spółdzielcza

2.Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie

do lokalu / domu jednorodzinnego/ oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa

zamiany lokali miedzy zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

§ 103

Zamiana spółdzielcza, dokonywana w ramach Spółdzielni między jej członkami lub między członkiem Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody Zarządu pod względem formalnym i merytorycznym.

§ 104

   1. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i członkiem innej Spółdzielni Mieszkaniowej wymaga zgody obu Spółdzielni.

   2. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu / gminy / wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.

VIII. ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU.

Wkłady wymagane dla ustanowienia tytułu prawnego do lokalu nowobudowanego.

§ 105

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

§ 106

1.Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej / kosztów budowy / poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa do lokali określone w § 60 statutu dokonuje się w dwóch etapach. Wstępnie, na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Wstępnie ustalony koszt budowy lokalu jest podstawą do ustalenia terminów i wysokości zaliczek na wkład, do którego wnoszenie jest zobowiązany członek. W przypadku zmiany cen w trakcie realizacji inwestycji dopuszcza się korygowanie wstępnie ustalonego kosztu budowy.

Ostatecznie, po zakończeniu realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, ale nie później niż 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Podstawą rozliczenia są koszty faktycznie poniesione przez Spółdzielnię.

2.Rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej / kosztu budowy / poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą zawierającego :

1/ określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,

2/ określenie rodzajowe kosztów rozliczanych jako koszty danej inwestycji,

3/ określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczanie indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla 2 lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi / np. w stosunku kubatury, powierzchni, czy wielkości kosztów bezpośrednich/,

4/ określenie metody rozgraniczenia kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo – usługowych, jeżeli takie są budowane w budynku mieszkalnym,

5/ określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowe, a które są kalkulowane indywidualne dla każdego mieszkania / np. wyposażenia kuchni i łazienki, podłogi/,

6/ dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno użytkowych / atrakcyjności/ .

§ 107

1.Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku zatwierdza, Rada Nadzorcza w formie uchwały.

2.Jeżeli wstępnie pobrany wkład okaże się wyższy od wkładu ustalonego w rozliczeniu ostatecznym nadpłata powinna być zwrócona członkowi, a jeśli okaże się niższy – członek powinien dokonać wpłaty uzupełniającej w terminie określonym przez Spółdzielnię.

§ 108

Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągnięciem przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 109

Jeżeli umowa na budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy, albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na lokal.

§ 109 A

Członek spółdzielni ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 109 B

Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, członek, z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu obowiązana jest wnieść wkład budowlany, albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

§ 109 C

1.W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego, zwaloryzowaną proporcjonalnie do rynkowej wartości lokalu w budowie.

2.Jeśli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.

   1. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

A. WKŁADY WYNAGANE DLA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Z „ODZYSKU ”

§ 110

Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługuje innej osobie realizującej roszczenie w trybie §§ 68 i 68 A statutu wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu należnego osobie uprawnionej z tytułu wygasłego prawa z § 118 statutu oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 111

Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługuje innej osobie w związku z realizacją zamiany mieszkań wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu należnego osobie uprawnionej z tytułu wygasłego prawa zgodnie z § 119 statutu oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 112

Członek uzyskujący ponownie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo mu przysługujące wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości należnego tej osobie wkładu z tytułu wygasłego prawa zgodnie z § 119 A statutu oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego ten lokal z tytułu zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

§ 113

Członek o którym mowa w § 99 ust. 3 statutu, ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości rynkowej wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

§ 114

Członek, uzyskujący w trybie, o którym mowa w § 99 ust. 6 i 7 statutu, prawo odrębnej własności lokalu do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany o kwocie odpowiadającej wartości lokalu ustalonej w wyniku przetargu.

§ 115

Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, członek z którym Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu obowiązany jest wnieść wkład budowlany, albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

§ 116

Członek, uzyskujący w trybie o którym mowa w § 99 ust. 6 i 7 statutu, prawo odrębnej własności lokalu do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje innej osobie, wnosi wkład budowlany w kwocie odpowiadającej wartości lokalu ustalonej w wyniku przetargu.

B. ROZLICZENIA Z TYTUŁU WKŁADU W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA D O L OKALU

§ 117

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

2.Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadająca na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 62 ust. 1 pkt 1 statutu w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy.

Jeżeli Spółdzielnia skorzysta z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 159 C, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

3.Warunkiem wypłaty wartości lokalu jest opróżnienie lokalu. Jeżeli jednak wartość lokalu jest ustalona w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

4.W przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu, gdy lokal zbywalny jest w drodze przetargu cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa lokalu. W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego przetargu, Spółdzielnia ogłasza i organizuje drugi przetarg, którego cenę wywoławczą stanowi wartość rynkowa lokalu.

Drugi przetarg nie może zostać ogłoszony i zorganizowany w okresie nie krótszym niż 21 dni od dnia pierwszego przetargu. Przetargi odbywają się w formie dwu stopniowej : przetargu ograniczonego dla członków i kandydatów Spółdzielni oraz przetargu nieograniczonego dla osób trzecich.

W przypadku nie dojścia do skutku drugiego przetargu Spółdzielnia zakańcza procedurę przetargową i rozpoczyna procedurę negocjacji cen.

Pierwsze postępowanie w przedmiocie negocjacji cen może mieć miejsce w terminie nie krótszym niż jeden miesiąc od dnia drugiego przetargu.

Kwotę wyjściową do rozpoczęcia negocjacji cen stanowi kwota 95 % wartości rynkowej lokalu.

W przypadku nie dojścia do skutku zbycia lokalu w drodze negocjacji cen zarządza się następne negocjacje cenowe.

Czas okres pomiędzy jednymi, a drugimi negocjacjami cenowymi nie może być krótszy niż okres jednego miesiąca.

Kwoty wyjściowe w każdych następnych negocjacjach cenowych są niższe o 5 % wartości rynkowej lokalu od kwoty w poprzednich negocjacjach cenowych.

Ogłoszenia o przetargach i negocjacjach cenowych zamieszczane są w „Dzienniku Polskim ”

lub „Gazecie Krakowskiej ” oraz obligatoryjnie na tablicy ogłoszeń Spółdzielni.

Członek zwalniający mieszkanie lub jego następcy prawni mają prawo brać udział w charakterze obserwatorów w przetargach i negocjacjach.

§ 118

1.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i nie opróżnienia lokalu, gdy z roszczeniem w trybie §§ 68 i 68 A statutu występują osoby uprawnione, Spółdzielnia wypłaca osobom uprawnionym z tytułu wygasłego prawa wkład mieszkaniowy lub jego część waloryzowane według wartości rynkowej lokalu określonej na dzień wygaśnięcia tego prawa. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

2.Warunkiem wypłaty należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym jest wniesienie wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskująca spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

3.Spółdzielnia wypłaca należność z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym w terminie 14 dnia od dnia wniesienia wymaganego wkładu mieszkaniowego, albo jego części przez osobę uzyskująca spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

§ 119

1.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, w związku realizacją zamiany mieszkania Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy albo jego część zwaloryzowane według wartości rynkowej lokali. W rozliczeniu tym uwzględnia się długo obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

2.Warunkiem wypłaty należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym jest wniesienie wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskująca w wyniku zamiany spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

3.Spółdzielnia wypłaca należność z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym w terminie 14 dni od dnia wniesienia wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskującą spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu w wyniku zamiany.

§ 119 A

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i nie opróżnienia lokalu przez byłego członka, Spółdzielnia określa należny osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy albo jego część zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu.

W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

2.Postanowienie ust. 1 stosuje się w przypadku realizacji postanowień § § 62 A i 112 statutu.

§ 119 B

1.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkowa lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

2.Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę, której przysługiwało, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w przypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3.Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 usm. Jeżeli jednak należność jest ustalona w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.

4.Przepis § 117 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

IX. PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

§ 120

1.Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

2. Ustęp 2 uchylono.

3.Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali w „Domu Złotej Jesieni ”.

§ 121

Członek, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

§ 122

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu, albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nią spłaty zadłużenia tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

§ 123

Na pisemne żądanie najemcy lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę przeniesienia własności lokalu.

§ 124

1.Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w §§ 120 i 121, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnione, chyba, że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

2.Spółdzielnia zawiera umowę, o której w §§ 120 i 123 statutu, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba, że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

§ 125

1.Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i realizować prace przygotowawcze w zakresie niezbędnym dla określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w poszczególnych nieruchomościach.

2.Koszty prac przygotowawczych niezbędnych do określenia przedmiotu odrębnej własności lokali powinny być rozliczone na członków Spółdzielni.

§ 126

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy o przeniesienie własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto – księgowym obciążają wnioskodawcę, na rzecz, którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

§ 127

Treść § 127 skreślono.

§ 128

Treść § 128 skreślono.

§ 129

Treść § 129 skreślono.

§ 130

Treść § 130 skreślono.

§ 131

Treść § 131 skreślono.

§ 132

Treść § 132 skreślono.

§ 133

Treść § 133 skreślono.

A.PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU , DO KTÓREGO CZŁONKOWI PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO.

§ 134

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego :

1/ spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z

budową, o którym mowa w § 62 ust. 1 pkt 1 statutu, w tym w szczególności

odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami ,

2/ spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na

jego lokal , o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu

do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków,

3/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 159 C statutu,

4/ w stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet

państwa na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w

spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych

oraz informacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych / tj. Dz. U. z 2003r.,

Nr 119, poz. 1115 z późniejszymi zmianami /, przeniesienia dokonuje się na

warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

Wpływy z wpłat o których mowa w ust. 1 przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal.

§ 135

Treść § 135 skreślono.

§ 136

Treść § 136 skreślono.

§ 137

Treść § 137 skreślono.

§ 138

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu w określonym w § 134, jeżeli brak jest osób uprawnionych ; małżonka, dzieci i innych osób bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni.

W tym przypadku uznaje się, że wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

W tym przypadku nie stosuje się art. 15 ust. 6 usm.

§ 139

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

§ 139 A

1.Do dnia 31 grudnia 2010 r., na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności użytkowania wieczystego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego :

1/ spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni, o których mowa w § 62 ust. 1 pkt 1 statutu, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2.

2/ spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na budowę jego lokalu, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków ;

3/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 159 C statutu .

2.Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 139 B

1.Niedopuszczalne jest przekształcenie przez Spółdzielnię spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wybudowanego z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

2.Uprawanienie o którym mowa w § 139 A statutu nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali w domach specjalnego przeznaczenia dla ludzi starszych lub niepełnosprawnych tj. „Domu Złotej Jesieni ”.

§ 139 C

W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r., o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielanie premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przekształcenia dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej sprawie.

B. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU, DO KTÓREGO CZLONKOWI LUB OSOBIE NIE BĘDĄCEJ CZLONKIEM PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO, UŻYTKOWEGO, GARAŻU.

§ 140

Na pisemne żądanie członka lub osobie nie będącej członkiem, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia Mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia własności lokalu;

1/ spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową o których mowa w § 70, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,

2/ pkt 2 skreślono.

3/ pkt 3 skreślono.

4/ spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 155 statutu.

§ 141

Po śmierci członka Spółdzielni, albo osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności lokalu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu.

W tym przypadku uznaje, się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało własnościowe prawo do lokalu.

§ 142

1.Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi lub osobie nie będącej członkiem przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

2.Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność, powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.

§ 143

W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego spółdzielni w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości zgodnie z art. 24 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r., o księgach wieczystych i hipotece / Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r., Nr 169, poz. 1387 z późniejszymi zmianami/.

§ 144

Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

C. PRZENIESIENIE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI GARAŻU WIELOSTANOWISKOWEGO.

§ 145

Do istniejących w dniu 24 kwietnia 2001 r., praw do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Do czasu przeniesienia własności na rzecz członka Spółdzielni mają zastosowanie zasady :

1/ jeżeli prawo do domu jednorodzinnego przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie 1roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnictwo w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności domu. W razie bezskutecznego wpływu tego terminu na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznacza przedstawiciela. Pełnomocnik / przedstawiciel/ uprawniony jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

2/ w razie śmierci jednego z małżonków, którym prawo do domu jednorodzinnego przysługiwało wspólnie, przepis pkt 1 stosuje się odpowiednio,

3/ po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i ostatecznym ustaleniu wkładów budowlanych, wniesieniu przez członków tych wkładów, bądź też ich części i przejęciu zobowiązań Spółdzielni pokrywających resztę należności z tytułu wkładów, Spółdzielnia przenosi na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do działek,

4/ przeniesienie własności domu może nastąpić także na rzecz spadkobierców członka lub małżonków, jeżeli prawo do domu przysługuje im obojgu,

5/ członkowie, oprócz wkładu budowlanego, obowiązani są pokryć koszty przeniesienia własności domu, a także udział w kosztach likwidacji Spółdzielni, o ile przeniesienie własności następuje w ramach postępowania likwidacyjnego.

D. PRZEKSZTAŁCENIE NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

ORAZ PRACOWNI TWÓRCÓW

 

§ 146

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają w odpowiednich ułamkowych częściach tych członków Spółdzielni, albo osoby nie będące członkami Spółdzielni na rzecz, których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności tego garażu.

§ 147

Po śmierci członka Spółdzielni, albo osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, ich spadkobierców mogą żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu.

W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu.

§ 147 A

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu, albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę :

1/ spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej ,

2/ oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

§ 147 B

Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 147A statutu, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie Art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli, żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

X. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

§ 148

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.

§ 149

Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej przez Walne Zgromadzenie. Zaciągniecie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 150

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni.

§ 151

1.Fundusze Spółdzielni stanowią :

1/ fundusz udziałowy,

2/ fundusz zasobowy,

3/ fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

4/ fundusz na remonty,

5/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

6/ fundusz społeczno – wychowawczy,

7/ fundusz na konserwację.

2.Inne fundusze mogą być tworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

3.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, określa regulamin uchwalony przez Rade Nadzorczą.

§ 152

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem § 157 ust. 2.

§ 153

1.Różnica między kosztami, a dochodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki w roku następnym.

2. W razie prowadzenia przez Spółdzielnię innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nadwyżka bilansowa t.zn. zysk Spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe, wynikające z odrębnych przepisów – podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Co najmniej 5 % nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.

3.Po dokonaniu odpisu o którym mowa w ust. 2 pozostała część nadwyżki bilansowej może być przeznaczona na :

a/ fundusz zasobowy,

b/ fundusz remontowy.

4.Straty bilansowe Spółdzielni powstałe w innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi pokrywa się z funduszy, aż do ich wyczerpania w następującej kolejności :

1/ fundusz zasobowy,

2/ fundusz udziałowy,

3/ fundusz remontowy.

XI. INWESTYCJE MIESZKANIOWE

§ 154

 1. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno – finansowych przez Walne Zgromadzenie.

 1. Założenia organizacyjno – finansowe inwestycji powinny rozstrzygać w szczególności:

1/ krąg osób /nabywców/, na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanych inwestycji,

2/ standard techniczny i funkcjonalno-użytkowy budynków i lokali,

3/ źródła finansowania inwestycji /środki własne przyszłych użytkowników lokali, kredyt bankowy, inne źródła/,

4/ organizację obsługi procesu inwestycyjnego.

 1. Plan rzeczowo finansowy inwestycji mieszkaniowych oraz regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej /kosztu budowy/ lokali, uchwala Rada Nadzorcza.

XII. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

§ 155

 1. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, mienie jej członków.

 1. Przepisy ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 241 lub art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 1. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami, o których mowa w art. 241 lub art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz nieruchomościami innych właścicieli lub współwłaścicieli na podstawie umowy zawartej ze wspólnotą mieszkaniową lub właścicielem /współwłaścicielami/

§ 156

 1. Koszty zarządzania nieruchomościami, o których mowa w § 155 ust. 1 są finansowane opłatami pobieranymi od użytkowników lokali w tych nieruchomościach oraz innymi przychodami Spółdzielni.

 1. Zaliczkowe opłaty użytkowników lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami są ustalane na podstawie:

1/ kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz kosztów dostawy ciepła określonych w planach uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

2/ zasad rozliczania kosztów wymienionych w pkt 1 określonych przez Radę Nadzorczą.

§ 157

 1. Okresem rozliczeniowym kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy.

 2. Różnica między faktycznymi kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a zaliczkowo pobranymi opłatami użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody danej nieruchomości roku następnego.

Zasada ta nie dotyczy kosztów i opłat związanych z dostawą wody i odprowadzania ścieków, jeśli ich rozliczenie następuje na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach, a różnice z tego tytułu są rozliczane indywidualnie z użytkownikami poszczególnych nieruchomości.

 1. Rozliczenie, o którym mowa w ust.2, jest dokonywane odrębnie dla każdej nieruchomości.

§ 158

 1. Okres rozliczeniowy kosztów dostawy ciepła do lokali określa Regulamin rozliczania gospodarki cieplnej.

 1. Różnica między faktycznymi kosztami ciepła, a zaliczkowo pobranymi od użytkowników lokali opłatami za centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie wody jest rozliczana indywidualnie z użytkownikami poszczególnych lokali według regulaminu.

 1. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 jest dokonywane odrębnie dla każdego budynku.

§ 159

Uchwalone przez Radę Nadzorczą zasady rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości powinny zawierać w szczególności:

1/ określenie, że jednostką organizacyjną rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów jest nieruchomość, a w przypadku kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków – budynek,

2/ określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów /1m2

powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych/,

3/ różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali/ lokale mieszkalne, lokale użytkowe/,

4/ możliwość różnicowania obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu nierównorzędnych walorów użytkowych i atrakcyjności,

5/ zasady przyznawania bonifikat użytkownikom lokali w przypadku nienależytej jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię w ramach pobieranych opłat za używanie lokali.

§ 159 A

Uchwalone przez Radę Nadzorczą zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła powinny określać w szczególności:

1/ budynek jak jako jednostkę organizacyjną rozliczania kosztów dostawy ciepła jest budynek,

2/ fizyczną jednostkę rozliczania kosztów stałych oraz kosztów zmiennych,

3/ okresy rozliczeniowe kosztów gospodarki cieplnej /rok kalendarzowy, sezon grzewczy, kwartał, miesiąc/,

4/ stosowanie współczynników wyrównawczych z tytułu nierównorzędnych walorów cieplnych lokali,

5/ stosowanie bonifikat w opłatach z tytułu nienależytego świadczenia usług dostawy ciepła,

6/ terminy ostatecznego rozliczenia z użytkownikami mieszkań opłat pobranych zaliczkowo w trakcie okresu rozliczeniowego, czyli termin zwrotu nadpłat lub żądania pokrycia niedoboru.

§ 159 B

 1. Finansowanie remontów jest realizowane zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych według planów rzeczowo finansowych uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

 1. Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego w kolejnych latach.

3. Uchwalone przez Radę Nadzorczą plany rzeczowo-finansowe gospodarki środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapewnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali 5 lat lub w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego /docieplenia budynków, wymiana instalacji/.

Tworzona w ramach funduszu remontowego kwota przeznaczona na termomodernizację budynków jest ewidencjonowana indywidualnie na każdą nieruchomość. Kwota zasilająca ten fundusz ustalana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia i może być przeznaczona na wszelkie działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii cieplnej przed daną nieruchomość.

§ 159 C

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, a także pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody przez uiszczanie comiesięcznych opłat. Opłata ta jest pomniejszona o tą część kosztów, która pokryta została pożytkami działalności Spółdzielni.

 2. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, a także w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody przez uiszczanie comiesięcznych opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni. Osoby te nie mają jednak prawa do udziału w pożytkach z działalności Spółdzielni.

 3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, a także w pokrywaniu kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody przez uiszczanie comiesięcznych opłat. Opłata ta jest pomniejszona o tę część kosztów, która pokryta została pożytkami działalności Spółdzielni.

 4. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, a także kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody.

Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.

Obowiązki te wykonują przez uiszczanie comiesięcznych opłat. Opłata jest pomniejszona o tę część kosztów, która pokryta została pożytkami nieruchomości wspólnej.

 1. Najemcy lokali wnoszą na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości czynsze najmu ustalane według zasad określonych w umowach najmu.

Najemca obowiązany jest także do wnoszenia comiesięcznych opłat na pokrycie kosztów, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych.

 1. Koszty przypadające na lokale zajmowane na potrzeby własne Spółdzielni pokrywane są z przychodów z działalności, której lokale te służą.

§ 159 D

Opłaty, o których mowa w § 159 C mogą być wykorzystane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.

§ 159 E

 1. Opłaty, o których mowa w § 159 C wnosi się co miesiąc z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

 2. O zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków co najmniej 14 dnia przed upływem terminu wnoszenia opłat.

 3. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zmiany wysokość opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową wnoszą oni opłatę w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

 4. Od nie wpłaconych w terminie należności czynszowych, Spółdzielnia pobiera odsetki umowne w dwukrotnej wysokości odsetek ustawowych naliczanych w stosunku rocznym.

 5. W wyjątkowych przypadkach Rada Nadzorcza Spółdzielni może umorzyć odsetki od zaległości czynszowych.

 6. Lokator nie może potrąca swoich należności od Spółdzielni z opłat za używanie lokalu.

XIII. NAPRAWY WEWNĄTRZ LOKALI OBCIĄŻAJĄCE SPÓŁDZIELNIĘ I CZŁONKÓW.

§ 160

 1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej i ciepłej wody do zaworu głównego w lokalu, a także naprawy i wymiany pionów instalacji kanalizacyjnej.

Naprawy i wymiany obejmują również instalacje centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami oraz instalacją elektryczną do licznika energii elektrycznej u lokatora.

Obowiązkiem Spółdzielni jest dokonywanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej oraz sprawdzenie drożności ciągów spalinowych i wentylacyjnych.

 1. Spółdzielnia może rozszerzyć swoje obowiązki odnośnie napraw i wymiany wewnątrz lokalu, poza zakres określony w ust. 1 o ile zapewni na ten cel dodatkowe odpisy na fundusz remontowy.

 2. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają członków zajmujących te lokale.

Jako szczególne obowiązki członka w zakresie napraw wewnątrz lokalu uznaje się:

1/ naprawy i wymianę podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych.

2/ naprawy i wymiany okien i drzwi,

3/ naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń,

4/ malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów,

5/ malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych w celu ich zabezpieczenia przed korozją.

 1. Naprawa wszelkich urządzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka lub osób w nim zamieszkałych, obciąża członka Spółdzielni.

 2. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązku członka oraz odnowienie lokalu mogą być wykonywane przez Spółdzielnie tylko za odpłatnością zainteresowanego członka, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

 3. W ramach zatwierdzonego przez Rade Nadzorczą rocznego planu remontowego, Spółdzielnia ustala kwotowy limit dopłat do niżej wymienionych prac:

- wymiany stolarki okiennej,

- dotychczasowy zapis skreślono,

- naprawy tynków,

 1. Dopłata Spółdzielni do prac określonych w pkt. 6 wynosi 50% wartości materiału i robocizny, dotyczy to tylko członków Spółdzielni.

Dopłata nie przysługuje członkom, którzy nabyli lokal na wolnym rynku lub z przetargu w okresie 5 lat od nabycia mieszkania.

 1. Warunkiem uzyskania dopłaty jest:

 1. Złożenie podania do Spółdzielni w sprawie wymiany lub naprawy,

 2. Protokół stwierdzenia konieczności wymiany lub naprawy

 1. Realizacja dopłat o których mowa w pkt 6,7,8 dokonywana będzie według kolejności złożonych podań oraz limitu określonego przez Radę Nadzorczą w rocznym planie remontów.

Nierealizowana dopłata przechodzi na lata następne.

 1. 1/ W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii.

Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej – także przy jej udziale,

2/ jeżeli otwarcie lokalu nastąpi pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest zobowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby, z czynności tych sporządza się protokół.

3/ po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić Spółdzielni lokal w celu:

- dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,

- zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obowiązujących członka spółdzielni, albo właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni,

- zainstalowania w lokalu urządzeń pomiarowych i podzielnikowych, kontroli stanów tych urządzeń oraz odczytów wskazań tych urządzeń.

4/ jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię, przebudowy, Spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,

5/ jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania napraw, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanym. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

6/ w okresie używania lokalu zamiennego członek Spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego bez względu na jego wyposażenie techniczne nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.

7/ lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 5 i 6 jest lokal zamienny w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego /Dz.U. Nr 71, poz. 733 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383/.

 1. Szczegółowe zasady obowiązków napraw wewnątrz lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 161

 1. Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali.

 1. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni, wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi lub pionów instalacyjnych.

 1. Nakłady o których mowa w ust. 1, nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków. W przypadku ustania tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposażenia i wykończenia jest uwzględniająca przy ustalaniu rynkowej wartości lokalu.

 1. W przypadku przekształcania tytułu prawnego do lokalu płatności wymagane od użytkownika lokalu z tytułu tego przekształcenia nie mogą obejmować wartości dodatkowego wyposażenia i wykończenia sfinansowanego przez użytkownika lokalu.

XIV. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, OŚWIATOWA I KULTURALNA

§ 162

Zasady rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i ustalenia obciążeń finansowych członków z tego tytułu określa Rada Nadzorcza.

XV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 163

Uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich wpisu do krajowego Rejestru Sądowego.

§ 164

 1. Zmiana wysokości udziałów nie dotyczy członków przyjętych do Spółdzielni przed datą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu w tym zakresie.

 1. Zmiana wysokości wpisowego nie dotyczy członków przyjętych do Spółdzielni przed datą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian statutu w tym zakresie.

 1. Udział i wpisowe w zmienionej wysokości wnoszą członkowie przyjęci do Spółdzielni po dniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zmian statutu, w tym zakresie.

§ 164 A

Kadencja członków Rady Nadzorczej według postanowień statutu dotychczas obowiązującego wygasa z dniem dokonania wyboru nowych członków Rady Nadzorczej według postanowień niniejszego statutu po jego zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 165

Statut Spółdzielni został uchwalony w dniu 28 czerwca 2003r., przez Zebranie Przedstawicieli Członków i wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, to jest z dniem 17 stycznia 2008r.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (STATUT SM Przyszłość 2018.pdf)STATUT SM Przyszłość 2018.pdf[ ]222 kB

Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl