Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Opłaty za ciepło - wyjaśnienia

 W związku z pytaniami mieszkańców, Spółdzielnia wyjaśnia, że podział kosztów w rozliczeniu centralnego ogrzewania budynków jest nadal w proporcji:

50% - koszty stałe

50% - koszty zmienne

 

Istnieje możliwość zmiany podziału kosztów 80/20  tylko i wyłącznie na pisemny wniosek większości  mieszkańców danego budynku na os. Sikorskiego od nr bloku 20 do 31.

Ponadto zgodnie z informacją pisemną uzyskaną z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji odnośnie zmiany taryf opłat za ciepło informujemy, że  „aktualna taryfa na ciepło została opracowana na podstawie kosztów faktycznie poniesionych w roku poprzedzającym tj. w okresie  obowiązywania taryfy 2013/2014, oraz  w oparciu o sprzedaż ciepła w tym okresie i planowanych kosztów  na rok 2015.

W odniesieniu do kotłowni Jagiellońska 20 ze względu na spadek kosztów stałych o 9% zmalała opłata stała  za moc  zamówioną  724,71 zł/m-c, natomiast wzrost kosztów zmiennych około 18 % spowodował , że wzrosła cena za  1 GJ o 2,15 zł. W przypadku pracy okresowej kotłowni Jagiellońska 20 w skali całego roku dla odbiorców ciepła  oszczędności na obniżce  opłaty stałej w stosunku do roku ubiegłego wyniosą 8696 zł co powinno zbilansować wzrost ceny za 1 GJ.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku dawnej kotłowni K-3 a obecnych 11-tu kotłowniach na os. Sikorskiego.

Ze względu na fakt zmiany technologii wytwarzania  i  przesyłu  ciepła – przejście z paliwa węglowego na gaz ziemny nastąpiła istotna zmiana w strukturze kosztów.

Koszty stałe znacznie zmalały o 32%  co w przeliczeniu spowodowało zmniejszenie opłaty stałej za moc zamówioną o 3938,18 zł, a w skali roku 47.258,16 zł. Podrożało w sposób istotny paliwo gdyż gaz ziemny jest o około 2,5 razy droższy od węgla  co w przeliczeniu spowodowało, że cena 1 GJ wzrosła o 12,04 zł.

W skali roku dużo niższe opłaty stałe, oraz to, że w okresie letnim zamontowane  na budynkach „solary”- pozwolą podgrzać c.w.u. praktycznie bez zużycia gazu lub z jego niewielkim udziałem co powinno przynieść obniżenie kosztów c.w.u. dla odbiorców ciepła z 11-tu kotłowni na   os. Sikorskiego w Miechowie.”

 


Godziny otwarcia kasy

Wtorek od 8:00 do 16:30, Czwartek od 8:00 do 15:30, Przerwa od 11:00 do 11:30

Ważne numery telefonów

Sekretariat - 413890810, Awarie - w godzinach pracy - 413890817, poza godzinami pracy - 609501530

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl

Dane kontaktowe

32-200 Miechów, ul. Wesoła 4 NIP: 6590003616 tel: 413831431 e-mail: smmiechow@wp.pl